El mètode i l’ideari del cau

Pàgina

L’Agrupament Escolta Jaume I del Coll pertany a Escoltes Catalans i, com a membre d’aquesta associació, treballa en l’educació en el lleure seguint el mètode escolta. Aquest mètode educatiu es configura a partir de la formació integral de la persona, procurant d’harmonitzar tres vessants fonamentals: la social, la intel·lectual i la física. Aquest mètode té en la pedagogia de l’acció, és a dir, en l’aprendre fent, el tret metodològic principal. Els nois i les noies s’acostumen a realitzar un seguit de passos fins a culminar les accions a emprendre: escullen i planifiquen (amb major o menor grau en funció de l’etapa educativa en què es trobin), preparen, realitzen i valoren.

Des de l’Agrupament es pretén que, al llarg de les diferents etapes educatives, els nois i noies vagin assumint, progressivament, els valors de l’honestedat, de la responsabilitat, de la solidaritat, de la crítica positiva, de la sinceritat, de l’esforç, del respecte amb ells mateixos, amb els altres i amb l’entorn, del compromís i de la participació en la vida col·lectiva.

Partint de la voluntat d’educar nois i noies per a la transformació de la societat, l’agrupament, com a membre d’Escoltes Catalans, desenvolupa la seva acció democràticament, fent participar els seus membres en els òrgans de debat, decisió i actuació, tot respectant majories i minories; des de la laïcitat, vivint les diferències de pensament individual com a font d’enriquiment per a tothom; coeducativament, aprenent conjuntament nois i noies des d’una òptica educativa que defugi els rols sexuals; des de la catalanitat, descobrint la nostra identitat, coneixent-la i estimant-la com a pas previ per a conèixer i estimar la pluralitat d’identitats i cultures que enriqueixen el planeta; fomentant la participació social; implicant-se, per tant, en tot allò que ens afecta, tot treballant en pro d’una societat més justa i més lliure; impulsant la defensa de la natura, assumint la responsabilitat compartida que suposa la preservació del medi natural, del qual en som part integrant.